Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (3 θέσεις), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (5 θέσεις), Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) (4 θέσεις) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) (5 θέσεις).