ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση), που ενδιαφέρονται να εργαστούν με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2011-2012, να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος:

Δάσκαλοι μέχρι τον αριθμό 700 του πίνακα διοριστέων
Νηπιαγωγοί μέχρι τον αριθμό 250 του πίνακα διοριστέων
Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών μέχρι τον αριθμό 200 του πίνακα διοριστέων
Λογοθεραπείας μέχρι τον αριθμό 100 του πίνακα διοριστέων
Φυσιοθεραπείας μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων
Εργοθεραπείας μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων
Ειδικής Γυμναστικής μέχρι τον αριθμό 10 του πίνακα διοριστέων
Μουσικοθεραπείας όλοι του πίνακα διοριστέων
Τυφλών όλοι του πίνακα διοριστέων
Κωφών όλοι του πίνακα διοριστέων
Δάσκαλοι/Νηπιαγωγοί/Ειδικοί Εκπαιδευτικοί με αναπηρίες όλοι των ειδικών καταλόγων διοριστέων με αναπηρίες

Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011, το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ. Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν με σύμβαση.