Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μετθέσεις και τοποθετήσεις εποπτικού προσωπικού : 
Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού 2011