Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση:
http://eforms.moec.gov.cy/oloimera
επιλέγοντας το σύνδεσμο «Δήλωση ενδιαφέροντος-Απασχόληση ΠΟΣ/ΠΟΝ».
Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τις 14:00.