Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του πίνακα διοριστέων Νηπιαγωγών, από τον αριθμό 250 μέχρι τον αριθμό 300, που ενδιαφέρονται να εργαστούν με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2011-2012, να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.
Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, μέχρι την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011, το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ.
Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά κατάταξης των
υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.