Του Λάμπρου Στεφάνου 
Στο παρών άρθρο θα γίνει προσπάθεια για περαιτέρω στοιχειοθέτηση του στάτους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, με εστίαση στην παράμετρο «Η διδασκαλία ως λειτούργημα». Σε επόμενο άρθρο θα στοιχειοθετηθεί η παράμετρος «Ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού (κριτήρια εισδοχής, προσόντα)».

Η διδασκαλία ως λειτούργημα

Με τον όρο λειτούργημα νοείται η δημόσια υπηρεσία που ασκείται υπέρ του κοινού συμφέροντος και της πολιτείας. Κατ’ επέκταση το λειτούργημα μπορεί να οριστεί και ως το σύνολο των καθηκόντων, επαγγελματικών κ.ά., που συνεπάγονται στην εκτέλεσή τους κοινωνική προσφορά (Μπαμπινιώτης, 2005).

Υπό αυτή την έννοια το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ασφαλώς και μπορεί να θεωρηθεί ως λειτούργημα, αφού περιλαμβάνει κοινωνική προσφορά. Σε ένα πρώτο επίπεδο η κοινωνική προσφορά των εκπαιδευτικών εντοπίζεται στο πολυδιάστατο έργο εξωσχολικής δραστηριότητας. Η διάσταση αυτή της εθελοντικής προσφοράς των εκπαιδευτικών αποτελεί  καίρια συνεισφορά και στήριξη των ευρύτερων σκοπών του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των διάφορων κοινωνικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας, καθώς και των θεσμών της Πολιτείας (π.χ. συμμετοχή στην οργάνωση ή πραγματοποίηση δημοτικών /κοινοτικών εκδηλώσεων ή εκδηλώσεων άλλων φορέων).