Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 9.12.2011, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (3 θέσεις)
– Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (5 θέσεις)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (71 θέσεις)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (87 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (6 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 9 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ.. Με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), που δημοσιεύτηκε στις 4.3.2011, προστέθηκε στο εδάφιο (4) της παραγράφου  (γ) του άρθρου 35Β των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων η πιο κάτω επιφύλαξη:

«Νοείται περαιτέρω ότι στους άρρενες υποψηφίους χορηγείται, μόνο μία φορά για σκοπούς προαγωγής στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες, νοουμένου ότι θα υποβάλουν στην Επιτροπή σχετικό πιστοποιητικό εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τις εν λόγω μονάδες να υποβάλουν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας), σε πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιημένο από Λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής, έστω και εάν έχουν υποβάλει τέτοιο πιστοποιητικό στο παρελθόν. Πιστοποιητικά τα οποία δεν υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που προνοεί ο νόμος δεν θα λαμβάνονται υπόψη.