Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερομένους που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα τέκνου ότι για διευκόλυνση της συμπλήρωσης του μέρους του εντύπου που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία τους στην Κύπρο, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  •  Να δηλώνεται στο έντυπο της αίτησης η αγοραία αξία 1.1.1980 του ακινήτου όπως αυτήαναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας. 
  • Στις περιπτώσεις που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίαςοποιαδήποτε ανάπτυξη (π.χ οικία), της οποίας η αξία δεν περιλαμβάνεται στην αγοραία1.1.1980 που αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, τότε να δηλώνεται η αγοραία αξία 1.1.1980 όπως αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας και να γίνεται σύντομη περιγραφή τηςανάπτυξης (π.χ οικία 200 τ.μ). Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται οι αιτητές νααποτείνονται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για εκσυγχρονισμό εγγραφής, καθώς η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων θα εξασφαλίζει τα υπόλοιπα στοιχεία απευθείαςαπό το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
  • Στις περιπτώσεις που οι αιτητές είναι αγοραστές ακινήτων αλλά δεν υπάρχει ακόμα τίτλος ιδιοκτησίας και συνεπώς δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες, τότε να γίνεται μόνοσύντομη περιγραφή του ακινήτου που αγόρασαν (π.χ διαμέρισμα 100 τ.μ).

5 Μαρτίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ 2012