Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2012 για τη ρύθμιση της απασχόλησης των ατόμων που απασχολούνται στα Ολοήμερα Σχολεία, Κ.Ι.Ε. , Επιμορφωτικά Κέντρα, Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία, ανακοινώνει ότι θα συσταθεί Φορέας Ιδιωτικού Δικαίου ο οποίος θα αναλάβει την εργοδότηση των απασχολούμενων στα πιο πάνω προγράμματα. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί τη διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ατόμων που θα απασχοληθούν, μέχρι και τη σύσταση του Φορέα.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν ανάλογα της ειδικότητας που κατέχουν (Δάσκαλος, Ειδικός Εκπαιδευτικός, Νηπιαγωγός) στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά ή Ειδικά Σχολεία ή Προαιρετικά Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, κατά τη σχολική χρονιά 2012‐2013, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στο ΠΟΣ/ΠΟΕΣ/ΠΟΝ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν διορισμένοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΜΟΝΟ Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης:
Α) Δημοτικής Εκπαίδευσης ‐ Δασκάλων
Β) Δημοτικής Εκπαίδευσης ‐ Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικής Γυμναστικής, Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας, Εργοθεραπείας, Κωφών, Λογοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Τυφλών, Φυσιοθεραπείας)
Γ) Εκπαιδευτικοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγοί
Για εκπαιδευτικούς λόγους και για να διασφαλιστεί ο ενιαίος χαρακτήρας του σχολείου, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συνέχεια και σύνδεση του προγράμματος του Ολοήμερου Σχολείου με το πρωινό πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στο σχολείο το οποίο θα λειτουργήσει ως Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, θα καλύπτουν μέχρι και το 1/3 του συνολικού αριθμού των εβδομαδιαίων περιόδων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου. Νοείται ότι θα εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τότε οι περίοδοι θα καλύπτονται από αδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπέβαλαν τη σχετική αίτηση.
Οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα λειτουργήσουν ως Προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία, θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένο έντυπο το οποίο θα σταλεί με σχετική εγκύκλιο κατά την έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, για τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων.
Οι ενδιαφερόμενοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy/dde/programs/proairetiko oloimero/index.html επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ολοήμερα – Δηλώσεις Αδιόριστων Εκπαιδευτικών».
Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή το αργότερο μέχρι τις 14:00. Επισημαίνεται ότι δηλώσεις οι οποίες θα σταλούν είτε ταχυδρομικώς, είτε με τηλεομοιότυπο, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Σημειώνεται ότι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ εάν έχουν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο διοριστέων της ΕΕΥ. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο διοριστέων και έχουν μόνο αριθμό εγγραφής, ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος.
Κατά τη διαδικασία επιλογής για υπηρεσία στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (ΠΟΣ), στο Προαιρετικό Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο (ΠΟΕΣ) και Προαιρετικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ), οι αδιόριστοι δάσκαλοι θα προσλαμβάνονται με βάση τον αριθμό τους στον κατάλογο διοριστέων, δεδομένου ότι θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες του προγράμματος και των μαθητών. Προτεραιότητα θα δίνεται στους άνεργους εκπαιδευτικούς.
Ο χρόνος και ο τόπος απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η αντιμισθία διορισμένων και αδιόριστων δασκάλων που θα καταβάλλεται κατά τη σχολική χρονιά 2012‐13 είναι η ακόλουθη:
‐ Για την περίοδο σίτισης 40 λεπτών €18,25
‐ Για την περίοδο διδασκαλίας 40 λεπτών €20,52
‐ Για τη διοίκηση 40 λεπτών €20,52
‐ Για την ευθύνη διεύθυνσης για κάθε περίοδο 40΄ € 4,56
Σημειώνεται ότι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν μια μόνο αίτηση που θα αφορά μόνο ένα τομέα (ΠΟΣ ή ΠΟΝ ή ΠΟΕΣ) και μια μόνο επαρχία. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Επίσης αδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο θα αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό/Ειδικό Σχολείο και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
Στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα κληθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να υπηρετήσουν ως αντικαταστάτες και παράλληλα υπέβαλαν αίτηση απασχόλησης στο ΠΟΣ ή ΠΟΕΣ ή ΠΟΝ, δε θα προσφέρεται απασχόληση στο Ολοήμερο Σχολείο. Επίσης αδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαιο για απασχόληση στο Ολοήμερο Σχολείο και κληθούν από την Ε.Ε.Υ. για αντικαταστάτες, θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την απασχόληση στο Ολοήμερο Σχολείο, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη.
Τέλος οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο ΠΟΣ ή ΠΟΕΣ ή ΠΟΝ θα πρέπει είναι σε θέση να εργαστούν από τις 13:00 μέχρι και τις 16:00 ωράριο λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικαθίστανται από άλλους αιτητές με βάση τη σειρά του καταλόγου της Ε.Ε.Υ.
Όροι εντολής ανάληψης καθηκόντων στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία:
 Υπογραφή συμβολαίου (Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό συμβόλαιο)
 Υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης (αν χρειαστεί).
 Εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, όπως αυτοί ορίζονται από τους ευρύτερους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 Ετοιμασία και υποβολή δεκαπενθήμερου ή μηνιαίου προγραμματισμού στο Διευθυντή/Διευθύνοντα του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα τηλέφωνα 22809543 και 22800795.
Γραφείο Τύπου και Δημοσιότητας
6 Ιουλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ