Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνειτην κατάρτιση καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών,ανά βαθμίδα,μέχρι τις31/8/2013.
 
Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικώνκαι για το λόγο αυτό η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν προβεί σεμεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών υπολογίζει για κάθεεκπαιδευτικό ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης του.
Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή  Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους, δηλαδήαπό τις10μέχρι τις 19 Απριλίου 2013,ημέρα Παρασκευή,τοαργότερο μέχρι τις 1μ.μ..
Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy
 

.