Έντυπα Τοποθετήσεων – Μετακινήσεων Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λευκωσίας :  Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
Α) Μετατίθενται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην πόλη της Λευκωσίας ή σε
κοινότητες/ δήμους της επαρχίας Λευκωσίας με δύο ή περισσότερα σχολεία.
Β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην πόλη της Λευκωσίας ή σε κοινότητες/
δήμους της επαρχίας Λευκωσίας με δύο ή περισσότερα σχολεία.
Γ) Έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο.