Μεταθέσεις – Διορισμοί επί Συμβάση –  Μόνιμοι επί δοκιμασία Διορισμοί – Αναγνώριση Υπηρεσίας και Τίτλων Σπουδών

Μεταθέσεις

Διορισμοί επί σύμβαση και Μόνιμοι επί δοκιμασία Διορισμοί

Καταρτισμός Κατάλογου Διοριστέων

Τρόπος Υπολογισμού Μονάδων Μετάθεσης

Αναγνώριση Διπλωμάτων ή Τίτλων Πανεπιστημίων ή Ιδρυμάτων του Εξωτερικού

Αναγνωρισμένη Υπηρεσία