Οι μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού.

Αυτεπάγγελτα από την Ε.Ε.Υ. :

1.Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών : Όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπόκεινται σε μετάθεση για εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές θα βεβαιώνονται με αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας αρχής. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνίστανται στην κατανομή του διδακτικού προσωπικού με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση και ομαλή λειτουργία των σχολείων και την κατά σχολείο ισόρροπη σύνθεση του προσωπικού όσο αφορά τα προσόντα, τις ειδικότητες και το φύλο καθώς και στη δυνατότητα παροχής καθοδήγησης και βοήθειας σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς

2.Κατά ή μετά την προαγωγή τους

3.Για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων για μετάθεση ή μη μετάθεση άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν λόγω διενέργειας άλλων μεταθέσεων : Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δημοτικής εκπαίδευσης που υπόκεινται σε μετάθεση και εμπίπτουν σ’αυτή την κατηγορία είναι αυτοί που συμπληρώνουν πενταετή συνεχή υπηρεσία εντός ή εκτός έδρας.
4.Για πειθαρχικούς λόγους

5.Στην έδρα τους, χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, όταν αυτή δε συγκρούεται με δικαιολογημένο αίτημα άλλου εκπαιδευτικού λειτουργού

Αιτήσεις για μετάθεση:

Αίτηση για μετάθεση δικαιούνται να υποβάλουν οι Διευθυντές,οι Βοηθοί Διευθυντές , οι Διευθύνοντες Σχολείων Β (διτάξια) και οι Υπηρετούντες σε σχολείο Α(μονοδιδάσκαλα) μόνον μετά από συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο εκτός έδρας. Όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός σχολικού έτους εκτός έδρας.

Ειδικές περιπτώσεις μεταθέσεων :

1.Σοβαροί λόγοι υγείας του εκπαιδευτικού λειτουργού ή της συζύγου ή των εξαρτώμενων τέκνων του οι οποίοι, σύμφωνα με γνωμάτευση ιατροσυμβουλίου υπαγορεύουν ειδική θεραπεία η οποίο μόνον με την αποδοχή της αίτησης του ή της ένστασης του μπορεί να εξασφαλιστεί.

2.Εγκυμοσύνη ή φροντίδα βρέφους κάτω των δώδεκα μηνών ή φροντίδα τέκνου πνευματικά ή σωματικά ανάπηρου.

3.Σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού λειτουργού που θα αιτιολογηθούν ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής και που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για περισσότερα από δύο χρόνια.

Κριτήρια Μεταθέσεων – Κανονισμός 12

Η Επιτροπή κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων ακολουθεί σειρά προτεραιότητας ή οποία καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια :
(Αριθμητική αποτίμηση των πιο κάτω κριτηρίων σε μονάδες )
1.Δυσμένεια θέσης που ήταν τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός λειτουργός και που καθορίζεται: από την απόσταση του τόπου εργασίας από την έδρα , από τη χρονική περίοδο υπηρεσίας σε σχολεία εντός και εκτός έδρας, από τον τύπο του σχολείου, από το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, όπως επίσης και τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου εργασίας και τις συνθήκες συγκοινωνίας του τόπου εργασίας με την έδρα.

2.Συνολικά έτη Υπηρεσίας σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Κύπρού ή σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Σύνθεση οικογένειας ως εξής :
– έγγαμος, χήρος, διαζευγμένος 3 μονάδες
– τέκνο 2 μονάδες από 0-19 χρονών
– τέκνο – φοιτητής 2 μονάδες από 20-25 (νοούμενου ότι προσκομίζει ο εκπαιδευτικός λειτουργός πιστοποιητικά στοιχεία φοίτησης)
– τέκνο 0 μονάδες από ηλικίας 26+

Πηγές :

«Εκπαιδευτική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας»,Εκδόσεις Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ,2004)

“Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας”, http://www.eey.gov.cy/