Μέτρα για την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη σημερινή του συνεδρία, την εφαρμογή νέων μέτρων για την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολικό σύστημα και την κοινωνία της Κύπρου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δημοκρατικού σχολείου που ενσωματώνει και δεν αποκλείει.
Τα μέτρα είναι τα ακόλουθα:
1. Πιλοτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί συνολικά σε 16 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (δέκα Γυμνάσια, πέντε Λύκεια και μία Τεχνική Σχολή), στα οποία καταγράφονται οι μεγαλύτεροι αριθμοί αλλόγλωσσων μαθητών με ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
2. Δημιουργία οδηγού υποδοχής για τους νεοεισερχόμενους αλλόγλωσσους μαθητές – Μετάφραση σε οκτώ ξένες γλώσσες Ο Οδηγός Υποδοχής θα παρέχει βασικές πληροφορίες σε αλλόγλωσσους μαθητές και γονείς για το σχολικό σύστημα της Κύπρου, τις προοπτικές και επιλογές φοίτησης και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών. Θα μεταφραστεί σε οκτώ ξένες γλώσσες και θα αποσταλεί στα Επαρχιακά Γραφεία και τις σχολικές μονάδες για να διανέμεται στους αλλόγλωσσους μαθητές και τις οικογένειές τους.
3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Θα οργανωθούν πρόσθετα προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε τάξεις μαθητών με διαφορετική μητρική γλώσσα και πολιτισμική ταυτότητα και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή/και ως ξένης γλώσσας
Η σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου φανερώνει την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Κυβέρνησης για επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με όραμα και κατευθυντήριο στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παιδείας.