Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, τις ακόλουθες τροποποιήσεις στα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού:

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Ισότιμων Σχολών
Αν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. δεν καλυφτούν τελικά με τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, τότε να προστεθεί η σημείωση που υπήρχε στα προηγούμενα Σχέδια : «Πανεπιστήμιο ή Ανώτατη Σχολή σημαίνει το Πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο η ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης» ή να προστεθεί η φράση «ή απόφοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» μετά τη φράση “ισότιμο προσόν”, στα απαιτούμενα προσόντα.

Απόφοιτοι μη Ελληνικού Πανεπιστημίου
Να τροποποιηθεί η σημείωση 6 , με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι απόφοιτοι μη Ελληνικού Πανεπιστημίου να έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η παρακολούθηση των 4 μαθημάτων. Τα τέσσερα μαθήματα να αποτελούν προϋπόθεση για μόνιμο διορισμό.

Ειδικότητες Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας,Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής
Τροποποίηση της σημείωσης 7, έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα να τοποθετούνται εκτός από σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και σε Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακό ενός έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα
Να αφαιρεθεί από τα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού η παράγραφος 1.1. β στη σελίδα 2, με την οποία τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού επιτρέπουν σε δασκάλους ή νηπιαγωγούς με μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση να συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού.

Για να καλυφθούν όσοι εργάζονταν στην Ειδική Εκπαίδευση με σύμβαση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008
Προσθήκη στην παράγραφο 1.1 γ (i) «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Ειδικότητες Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής»