Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα της CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH & CONSULTING LTD η οποία διενεργήθηκε από τις 9 μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2008 σε Παγκύπριο αντιπροσωπευτικό δείγμα και κάλυψε τόσο αστικές όσο και αγροτικές περιοχές με τη μέθοδο της τυχαίας, πολυσταδιακής, στρωματοποιημένης δειγματοληψίας φαίνεται ότι η κοινή γνώμη συμφωνεί τόσο με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της παιδείας όσο και με την προώθηση του στόχου για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ε/κ και Τ/κ με στόχο την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας.

Συγκεκριμένα:

(α) Στην ερώτηση κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να ακολουθήσει μεταρρυθμίσεις που να επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό της παιδείας το 69% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα ή αρκετά και το 25% ότι δεν συμφωνούν τόσο ή διαφωνούν. Το 6% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

(β) Στην ερώτηση κατά πόσο η συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι σημαντική για την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ε/κ και Τ/κ με στόχο την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας το 71% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστεύουν απόλυτα ή πιστεύουν αρκετά στη σημαντικότητα της συμβολής του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση και 29% απάντησαν ότι δεν πιστεύουν τόσο ή δεν πιστεύουν καθόλου.

(γ) Στην ερώτηση κατά πόσο είναι ορθή η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση της πολιτικής για καλύτερη γνωριμία και καλλιέργεια πνεύματος ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας με τους Τ/κ 57% απάντησαν ότι το πιστεύουν απόλυτα ή το πιστεύουν αρκετά και 43% απάντησαν ότι δεν το πιστεύουν και τόσο ή δεν το πιστεύουν καθόλου.

(δ) Στην ερώτηση κατά πόσο η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενισχύει τον αγώνα μας για την επικράτεια των δικαίων μας και την ταχύτερη λύση του κυπριακού 55% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν, 36% απάντησαν ότι μάλλον διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα και 9% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν.

(ε) Στην ερώτηση κατά πόσο η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να συνυπάρχει με τη διατήρηση της ταυτότητας και του πολιτισμού μας 64% απάντησαν ότι μάλλον συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα, 29% απάντησαν ότι μάλλον διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα και 7% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν.

(στ) Στην ερώτηση κατά πόσο η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προετοιμάζει τους νέους μας για την κοινωνία του μέλλοντος στην οποία θα ζήσουν 62% απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν, 32% απάντησαν ότι μάλλον διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα και 6% ότι δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν.

(ζ) Τέλος στην ερώτηση κατά πόσο η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ε/κ και Τ/κ βοηθά στην επίτευξη των επιδιώξεών μας για απαλλαγή από την κατοχή 55% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν, 38% απάντησαν ότι μάλλον διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα και 7% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν.