Οδοιπορικά δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται σε δύο ή περισσότερα σχολεία, με την προϋπόθεση ότι το σχολείο στο οποίο μετακινούνται, είναι πιο μακρυά από το Σχολείο το οποίο είναι η έδρα του Εκπαιδευτικού, σε σχέση με την πραγματική του έδρα. Ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των οδοιπορικών έχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι.
Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων πιστοποιούν την ορθότητα των οδοιπορικών δηλ. τις μέρες που πραγματικά έγιναν οι μετακινήσεις που έχουν εγκρίνει.
Κάθε χρόνο συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο Γ.Λ.16 από τους μετακινούμενους δασκάλους, ασχέτως εάν οι διαδρομές παραμένουν οι ίδιες με την προηγούμενη σχολική χρονιά.