Ειδική Εκπαίδευση:
Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων που συνήλθε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Οργάνωσης να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε:
1. Να προωθηθούν και να εγκριθούν από τη Βουλή:
α) Η δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους διοριστέων των αποφοιτών ξενόγλωσσων πανεπιστημίων χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.
β) Στους καταλόγους διοριστέων να συμπεριληφθούν όλοι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. στις ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν απόφοιτοι πανεπιστημίων.
γ) Στην Ειδική Εκπαίδευση να μπορούν να διορίζονται μόνο πτυχιούχοι των κλάδων που προνοοούνται στα Σχέδια Υπηρεσίας. Δικαίωμα διορισμού να έχουν επίσης δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ε.Ε. ή που βρίσκονται στη διαδικασία μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης των Σχεδίων Υπηρεσίας.
δ) Οι διάφορες θεραπευτικές ειδικότητες να αναλαμβάνουν καθήκοντα και στις Ειδικές Μονάδες.
ε) Να ξεκαθαριστούν τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ειδικών δασκάλων και των λοιπών ειδικοτήτων που απασχολούνται στην ειδική εκπαίδευση.
2. Να ξεκινήσει σε συστηματική βάση ο διάλογος και οι διεργασίες για ξεχωριστή πυραμίδα προαγωγών στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.
3. Να επανεξεταστεί το ζήτημα της τοποθέτησης των λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε μεγάλο αριθμό σχολείων και το καθεστώς διακίνησης τους στα σχολεία αυτά, καθώς και την ετοιμασία κανονισμών για τις μετακινήσεις.
4. Να εξεταστεί το θέμα του διδακτικού και άλλου υλικού υποστήριξης της Ειδικής Εκπαίδευσης (βιβλία, υλικά και μέσα) καθώς επίσης και το συνολικό ωράριο απασχόλησης των ειδικών δασκάλων.
5. Να μελετηθούν τρόποι αντιμετώπισης περιπτώσεων βίαιων και επικίνδυνων συμπεριφορών από παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εγείρεται θέμα ασφάλειας των Ειδικών δασκάλων.