Προδημοτική Εκπαίδευση

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων που συνήλθε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Οργάνωσης να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε:

 • Να θεσμοθετηθεί η καθολική και δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 3 χρόνων και 8 μηνών και άνω,
 • τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν σε κατάλληλα κτίρια, με τις αίθουσες ανάλογες του αριθμού των παιδιών που φοιτούν σ’ αυτές, με επαρκείς χώρους ψυχαγωγίας, με παιχνίδια που να πληρούν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και με χώρους υγιεινής σύμφωνους με τα πρότυπα που καθορίζονται από τα αρμόδια σώματα,
 • ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα να ελαττωθεί στα 20 και να είναι διαφοροποιημένος σε τμήματα με μικτές ηλικίες-περαιτέρω μείωση μαθητών ανά τμήμα να δίνεται όπου χρειάζεται,
 • να εφαρμοστούν μέτρα στήριξης αλλόγλωσσων μαθητών στα νηπιαγωγεία μας, αλλά και παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα και αντιμετώπιση,
 • να διασφαλίζονται, για τις νηπιαγωγούς, συνθήκες εργασίας ανάλογες με εκείνες που ισχύουν γενικά για τους δασκάλους και κάθε αλλαγή προς το καλύτερο, που εισάγεται στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, να ισχύει, αυτόματα, και για τις νηπιαγωγούς,
 • να δημιουργηθεί ομάδα νηπιαγωγών για σκοπούς αντικατάστασης,
 • να υλοποιηθεί το αίτημα να αναγνωριστεί ο χρόνος παιδονομίας νηπιαγωγών ως διδακτικός,
 • να γίνει απόσπαση νηπιαγωγών για σκοπούς συντονιστικού-συμβουλευτικού έργου, ο θεσμός του Γραμματειακού προσωπικού να επεκταθεί και στα νηπιαγωγεία,
 • να πληρωθούν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι διευθυντικές θέσεις νηπιαγωγών,
 • η ειλημμένη απόφαση του ΥΠΠ για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων νηπιαγωγών να υλοποιηθεί χωρίς παρέκκλιση,
 • να υπάρξει ουσιαστική μείωση του διδακτικού χρόνου των νηπιαγωγών που έχουν υπό την ευθύνη τους και κοινοτικά τμήματα νηπιαγωγείων,
 • να υπάρξει ουσιαστική μείωση του διδακτικού χρόνου των νηπιαγωγών που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε διθέσια ή μονοθέσια σχολεία,
 • να μειωθεί ο διδακτικός χρόνος των νηπιαγωγών μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου αιτήματος για μείωση του διδακτικού χρόνου,
 • να ενισχυθούν τα νηπιαγωγεία μας με σύγχρονα μέσα, όπως: διαδίκτυο, σύγχρονα εποπτικά μέσα, κατάλληλα εγχειρίδια στήριξης του έργου των νηπιαγωγών μας,
 • να διασφαλιστεί η επιστημονική και καλά οργανωμένη επιμόρφωση των λειτουργών των νηπιαγωγείων μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που συζητήθηκε στα πλαίσια του διαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση,
 • να ενισχυθεί το «Ταμείο Διευθυντή» μέσα στα πλαίσια της μεγαλύτερης δυνατής αυτονόμησης των σχολείων μας»,
 • η ανέγερση επαρκών σχολικών αιθουσών για νηπιαγωγεία, σε κάθε νέο σχολικό κτίριο που ανεγείρεται, να αποτελεί διαρκή μέριμνα της Οργάνωσης. Η δημιουργία διθέσιων νηπιαγωγείων, ως πρακτική που συνδυάζεται με την ανέγερση περιορισμένων αιθουσών σε νέα δημοτικά σχολεία, να αποφεύγεται,
 • να διευκρινιστούν τα καθήκοντα των σχολικών βοηθών στα νηπιαγωγεία και να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις τους,
 • να προβλεφθεί σχολική βοηθός για κάθε ένα τμήμα νηπιαγωγείου,
 • το προαιρετικό Ολοήμερο νηπιαγωγείο να τύχει της απαιτούμενης ενίσχυσης ώστε να λειτουργήσει ικανοποιητικά και ν’ αποτελέσει θεσμό στο χώρο της Προδημοτικής Εκπαίδευσης,
 • να επανεξεταστεί η διαδικασία ένταξης παιδιών με ειδικά προβλήματα στα νηπιαγωγεία, ώστε αυτή να πάψει να είναι χρονοβόρα. Ο αριθμός μαθητών σε τμήματα που περιλαμβάνουν παιδιά Ε.Ε. να μειώνεται ανάλογα.,
 • να θεσμοθετηθούν κανονισμοί για τη διοίκηση των δημόσιων νηπιαγωγείων που συστεγάζονται με κοινοτικό/ά τμήμα/τα (παραχώρηση χρόνου, αρμοδιότητες διευθύνουσας, παιδονομία κλπ.)».