Αναδιάρθρωση Διδακτικού Χρόνου )
Η ΠΟΕΔ επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στο αίτημα της αναδιάρθρωσης του διδακτικού χρόνου όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το αίτημα αυτό αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους της τριετίας. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η επιστημονική στήριξη του αιτήματος με βάση και προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Οργάνωσης, ώστε με την κατάλληλη τεκμηρίωση να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Για το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες δράσεις και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στους Γενικούς Αντιπροσώπους στην αμέσως επόμενη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

Μείωση μαθητών ανα τμήμα

Ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα να ελαττωθεί στα 20 και να είναι διαφοροποιημένος σε τμήματα με μικτές ηλικίες (μέχρι 25 για παιδιά της ίδιας ηλικίας, μέχρι 22 για παιδιά δυο ηλικιών και μέχρι 20 για παιδιά τριών ηλικιών). Ανώτατο όριο για συμπλεγματοποίηση οι 16 μαθητές αντί οι 20 που είναι σήμερα. Διαφοροποίηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα των ΖΕΠ.

Δάσκαλοι Μουσικής

Η μισθολογική αναβάθμιση των Δασκάλων Μουσικής, και των άλλων Δασκάλων που δεν έχουν εξομοιώσει τα τυπικά τους προσόντα με πανεπιστημιακά, στην Κλ. Α8 θεωρείται ως το πρώτο βήμα για την πλήρη ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων αυτών. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. και η Γραμματεία, αφού μελετήσουν περαιτέρω το θέμα, να προγραμματίσουν, σε συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, και τροχοδρομήσουν, μέσα από την ταυτόχρονη αναβάθμιση των τυπικών προσόντων και της μισθολογικής επανατοποθέτησης των επηρεαζόμενων, όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις, για ίση μεταχείριση των συναδέλφων Μουσικών (αναβάθμιση των προσόντων και της μισθοδοσίας τους, καθώς και ανέλιξή τους). Σε συνεννόηση με την Κλαδική Επιτροπή Μουσικών, η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Ε.Δ. να προωθήσει προς επίλυση και τα υπόλοιπα αιτήματα των Μουσικών, που άπτονται των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν στη διεκπεραίωση της εργασίας τους στην τάξη και στη σχολική τους μονάδα.

Οδοιπορικά

Επαναφορά του δικαιώματος οδοιπορικών για μετάβαση στον χώρο εργασίας. Η Οργάνωση θέτει θέμα για παραχώρηση οδοιπορικών όταν διακινούνται για υπηρεσιακούς σκοπούς, όπως συνέδρια και υπηρεσιακές συναντήσεις.

Οργανικές Θέσεις

Να καθοριστούν κριτήρια για τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων. Τέτοια κριτήρια είναι τα έτη υπηρεσίας, ο αριθμός των αδειών κ.α