Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στον Προϋπολογισμό του 2009 για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχουν περιληφθεί οι πιο κάτω μόνιμες πρόσθετες θέσεις εκπαιδευτικών: (συνολικά 613 νέες θέσεις)
Δημοτική Εκπαίδευση: 228 θέσεις δασκάλου,
55 θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού,
30 θέσεις νηπιαγωγού.
Μέση Εκπαίδευση: 300 θέσεις καθηγητή.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για παραχώρηση μόνιμων θέσεων ικανοποιείται