Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι υπάρχει ανάγκη για εκτέλεση καθηκόντων Μορφωτικού Ακολούθου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες.
2. Το άτομο που θα επιλεγεί ως μέλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Χειρισμός θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
(β) Συμμετοχή στις αρμόδιες Επιτροπές/Ομάδες εργασίας και άλλες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα ακόλουθα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(γ) Πολύ καλή γνώση και ενημερότητα στα θέματα της κυπριακής και της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.
(δ) Γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
(ε) Πενταετής, τουλάχιστον, πείρα σε θέματα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
(στ) Πολύ καλή γνώση και ενημερότητα στα θέματα του κυπριακού και ευρωπαϊκού πολιτισμού θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(ζ) Πολύ καλή γνώση και ενημερότητα στους θεσμούς και μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
4. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι για ένα χρόνο, από 1.4.2009 μέχρι 31.3.2010, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα χρόνια, με ανανέωση της απασχόλησης σε ετήσια βάση.
5. Η αμοιβή και οι όροι απασχόλησης θα καθορισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με τα προσόντα και το καθεστώς απασχόλησης του ατόμου που θα επιλεγεί.
6. Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο της Γενικής Διευθύντριας, μέχρι τις 23.1.2009 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
22/12/2008