Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1377 ημερ. 02.01.2009, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 295.56% από 287.23% (ή σε 23.61% από 21.01% για τους κρατικούς υπαλλήλους).
Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 2,15% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο μισθό των δημοσιών υπαλλήλων θα προστεθούν και Γενικές Αυξήσεις της τάξης του 1%, από 1/1/2009.