Το Υπουργείο Οικονομικών εχει εκδόσει τον νέο Πίνακα Κλιμάκων, Ακαθάριστων Απολαβών και Ωριαίας Υπερωριακής Αμοιβής από 1/1/2009