ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δήλωση να αποσταλεί στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η δήλωση να συνοδεύεται από βιογραφικό και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.