Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Συμβούλων για στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πεδουλά και Αθαλάσσας) για το σχολικό έτος 2009-2010 στο
έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
Τα καθήκοντα, τα κριτήρια επιλογής και οι όροι εργασίας για τις συγκεκριμένες θέσεις περιγράφονται στο Παράρτημα 2. Τονίζεται ότι είναι δυνατόν το Υπουργείο να προβεί σε διαφοροποίηση των θέσεων και των καθηκόντων σε περίπτωση που αυτό απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
Τονίζεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη υπηρεσία και η πείρα που έχει αποκτηθεί από τους Λειτουργούς που ήδη υπηρετούν στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι θέσεις Συμβούλων υπόκεινται σε τελική έγκριση τουΥπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού). Η απόσπαση εκπαιδευτικών και η ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε Ειδικούς Συμβούλους σε πλήρη βάση, όπου αυτό είναι δυνατόν, θα προτιμηθεί.
Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο έντυπο στους οικείους Διευθυντές Τμημάτων το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, 2009.