Αναφορικά με το δικαίωμα ένστασης για μη ικανοποίησης αιτήματος Μετάθεσης ή Μη Μετάθεσης από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ισχύει το εξής:

“Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν, μέσα σε επτά μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, να υποβάλουν γραπτή (τώρα ηλεκτρονική) και αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή τη μη μετάθεσή τους.

Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 15 Ιουλίου και ανακοινώνει συμπληρωματικές μεταθέσεις.

Ενστάσεις για έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να υποβληθούν γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέσα σε επτά μέρες από τη λήψη τους.”

Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από τη Μετάθεση ή Μη Μετάθεσή τους με τις τελευταίες Μεταθέσεις που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2009, δικαιούνται μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου να υποβάλλουν ηλεκτρονική ένσταση προς την Ε.Ε.Υ..