Μονάδες μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης ενός εκπαιδευτικού λειτουργού δίνονται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Την απόσταση του τόπου εργασίας από την έδρα: Δίνεται 0,1 μονάδες για κάθε χιλιόμετρο απόστασης ανά έτος υπηρεσίας. (Όριο 6 μονάδες για τα 60 πρώτα χιλιόμετρα). Για αποστάσεις μεταξύ 61-100 χιλιομέτρων δίνονται 0,05 μονάδες ανά χιλιόμετρο. (Σύνολο 8 μονάδες ανά έτος για 100 χιλιόμετρα απόσταση). Για κάθε χιλιόμετρο πέραν των 100, δίνονται 0,25 μονάδες.

2. Τη συνολική υπηρεσία του εκπαιδευτικού στα δημόσια σχολεία: Μια μονάδα για κάθε έτος για τα πρώτα 25 έτη υπηρεσίας, και 1,5 μονάδες ανά έτος μετά τα 25 χρόνια.

3. Τον τύπο σχολείου:
Τις πιο κάτω μονάδες ανά έτος υπηρεσίας:
Εξαθέσιο + : 0 μονάδες
Πενταθέσιο – τετραθέσιο: 1 μονάδα
Τριθέσιο: 2 μονάδες
Διθέσιο: 4 μονάδες
Μονοθέσιο: 6 μονάδες.

4. Τον τόπο εργασίας:Τα σχολεία χωρίζονται σε 8 κατηγορίες με βάση κριτήρια όπως τις συνθήκες συγκοινωνίας, το κλίμα, αν βρίσκονται σε αγροτική ή αστική περιοχή κλπ. Κάθε κατηγορία παίρνει τις ακόλουθες μονάδες ανά σχολικό έτος:

Κατηγορία Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η
Μονάδες ανά έτος 0 0,5 1 1,5 2 3 4 6

5. Οικογενειακή κατάσταση εκπαιδευτικού:
Έγγαμοι, διαζευγμένοι ή χήροι(ες): 3 μονάδες
Παιδιά: 2 μονάδες για κάθε παιδί κάτω των 25 ετών που φοιτά σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Εκτοπισθέντες εκπαιδευτικοί
Όσοι υπηρετούσαν την περίοδο 1974 – 76 πιστώνονται με 6 μονάδες για κάθε χρόνο (ή ποσοστό ανάλογα με το μέρος των 2 ετών που υπηρέτησαν).
Η άθροιση των πιο πάνω, δίδει το σύνολο των μονάδων για κάθε εκπαιδευτικό, οι οποίες αναπροσαρμόζονται μια φορά το χρόνο

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε παραδείγματα.

  1. Μάθε τις Μονάδες Μετάθεσής σου – Δημοτική Εκπαίδευση (Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί)
  2. Μάθε τις Μονάδες Μετάθεσής σου – Προδημοτική Εκπαίδευση (Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί)