Νομοθεσία :

1) Mόνιμος διορισμός γίνεται επί δοκιμασία δια διετή χρονικήν περίοδον: Nοείται ότι η Επιτροπή δύναται εις πάσαν ειδικήν περίπτωσιν τη συμβουλή της αρμοδίας αρχής και συμφώνως προς οιασδήποτε γενικάς επί τούτω οδηγίας διδομένας υπό του Yπουργικού Συμβουλίου, να μη απαιτήση χρονικήν περίοδον δοκιμασίας ή να μειώση ή παρατείνη ταύτην.
(2) O διορισμός εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος επί δοκιμασία δύναται να τερματισθή καθ’ οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, αλλά, πριν ή γίνη ο τοιούτος τερματισμός, δέον να δοθή εις τον εκπαιδευτικόν λειτουργόν ειδοποίησις της προς τερματισμόν προθέσεως περιέχουσα τους λόγους και καλούσα τούτον όπως προβή εις οιασδήποτε παραστάσεις, τας οποίας θα επεθύμει να υποβάλη εναντίον του τοιούτου τερματισμού. Επί τη λήψει και εξετάσει οιωνδήποτε παραστάσεων η Επιτροπή δύναται είτε να τερματίση τον διορισμόν είτε να παρατείνη την χρονική περίοδον δοκιμασίας διά τοσαύτην χρονικήν περίοδον, μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη, όσην η Επιτροπή εις εκάστην περίπτωσιν ήθελε θεωρήσει κατάλληλον. Aι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται επί πάσης παραταθείσης περιόδου δοκιμασίας.
(3) Εντός ενός μηνός από της λήξεως της χρονικής περιόδου δοκιμασίας η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον ο διορισμός εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος επί δοκιμασία θα επικυρωθή, παραταθή ή τερματισθή. Εάν ο διορισμός επικυρωθή ή τερματισθή ειδοποίησις περί τούτου δημοσιεύεται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Μόνιμος διορισμός

Διαδικασία για μόνιμο διορισμό:
  • Δύο χρόνια μόνιμος επί δοκιμασία.
  • Ένα μήνα πριν λήξει η περίοδος των δύο χρόνων η Ε.Ε.Υ αποφασίζει κατά πόσο θα επικυρωθεί ή τερματισθεί ο μόνιμος διορισμός.
  • Γίνεται προσφορά από την Ε.Ε.Υ στον εκπαιδευτικό, η οποία αναφέρει την αμοιβή και τους λοιπούς όρους υπηρεσίας.
  • Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αποδεχτεί, τότε πρέπει να παρουσιάσει στην Ε.Ε.Υ έκθεση του Κυβερνητικού Ιατρικού Λειτουργού.
  • Ο εκπαιδευτικός πληροφορείται εγγράφως από την Ε.Ε.Υ και ο μόνιμος διορισμός δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Περισσότερα για διορισμούς – μεταθέσεις και δικαιώματα εκπαιδευτικού μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Προοδευτικής : www.proodeftikidask.com