Οδηγίες ΠΟΕΔ προς τα μέλη της :
“Με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών της Οργάνωσης για τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας του Δασκάλου
, της Νηπιαγωγού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού, φέρουμε σε γνώση σας τα ακόλουθα και καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόζουν, όπου απαιτείται, ομοιόμορφη και με βάση τις κατά καιρούς αποφάσεις της Οργάνωσης πρακτική στα θέματα για τα οποία αυτή έχει καθορίσει θέσεις αρχής για διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών της :