Διαβάστε το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (Αναθεωρημένη Πρόταση), η οποία περιλαμβάνει και το απράρτημα με τις προτεινόμενες μειώσεις για τις νεες διοικητικές θέσεις και τις ανάλογες κλίμακες