1. Οι προαγωγές διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από σύσταση Αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται ως εξής:

i) Πρόεδρος: ο Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ii) Μέλη: δυο επιθεωρητές ορισμένοι από την αρμόδια αρχή.

2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αίτηση προαγωγής στην Ε.Ε.Υ εντός ορισμένης προθεσμίας. Με τη λήξη της προθεσμίας γίνεται κατάλογος των υποψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται στον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής μαζί με τους φακέλους των υποψηφίων . ετοιμάζεται έκθεση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή με κατάλογο υποψηφίων κατά προτεραιότητα με βάση την αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων της αξίας των προσόντων και της αρχαιότητας των υποψηφίων.
i. Αξία: το σύνολο των μονάδων που προκύπτει από την πρόσθεση του τετραπλάσιου του μέσου όρου των δύο τελευταίων βαθμολογιών και του μέσου όρου της βαθμολογίας των τελευταίων 10 χρόνων υπηρεσίας στη θέση.

ii. Προσόντα: 1 εώς 5 μονάδες δίνονται από την Συμβουλευτική Επιτροπή για πρόσθετο προσόν συναφές με την εκπαίδευση ως ακολούθως:

* 5 μονάδες για διδακτορικό τίτλο.
* 3 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο «Μάστερ».
* 2 μονάδες για μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πτυχίο διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους.
* 0,5 εώς 1 μονάδα για άλλο επιπρόσθετο προσόν.

iii. Αρχαιότητα: 1/12 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. Υπηρεσία κάτω των 45 ημερών ενώ άνω των 15 ημερών λογίζεται μήνα.

Για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής ή Προδημοτικής Εκπαίδευσης επιπρόσθετη 1/12 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα προϋπηρεσίας κατά την οποία ο υποψήφιος είχε τα προσόντα για προαγωγή ή/και 7/120 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα προϋπηρεσίας κατά την οποία ο υποψήφιος δεν κατείχε τα προσόντα για προαγωγή.

Για να Υπολογίσετε τις Μονάδες Προαγωγής σας πατήστε ΕΔΩ

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις.
4. Οι εκθέσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποστέλλονται στην επιτροπή μαζί με τους καταλόγους. Οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση για τον καταρτισμό του καταλόγου ζητώντας αναθεώρηση εντός 10 ημερών.

5. Η Ε.Ε.Υ καλεί τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη μπορεί να παρευρίσκεται και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας.

6. Μετά τις συνεντεύξεις η Επιτροπή προβαίνει στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη:
* Την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
* Το περιεχόμενο των προσωπικών φακέλων και το φάκελο των υπηρεσιακών εκθέσεων.
* Την εντύπωση που απεκόμισε στις προσωπικές συνεντεύξεις.
7. Η Επιτροπή μπορεί να αυξήσει κατά 6 μονάδες τις μονάδες των υποψηφίων από τις προσωπικές συνεντεύξεις ως ακολούθως:
* 5 μονάδες για εξαιρετική απόδοση.
* 4,5 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση.
* 4 μονάδες.