Πηγή : www.paideia-news.com

Με εγκύκλιό της η Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Παιδείας Ολυμπία Στυλιανού αναφέρεται στη χορήγηση αδειών απουσίας των εκπαιδευτικών. Στην εγκύκλιο  πληροφορεί ότι πλέον για πρώτη χρονιά παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες σε άρρενες εκπαιδευτικούς σε περίπτωση τοκετού παιδιού τους. Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως, για να καταπολεμηθούν οι φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.  
Αναφέρεται στην εγκύκλιο:
Παραχώρηση αδειών απουσίας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους
Με βάση τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση αδειών) Κανονισμούς του 1993 – (ΚΔΠ 307/93), σε μόνιμο εκπαιδευτικό λειτουργό μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι δώδεκα εργάσιμες ημέρες κάθε σχολικό έτος, μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Με βάση τους Όρους Υπηρεσίας των Έκτακτων Εκπαιδευτικών, οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί με ετήσια απασχόληση δικαιούνται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι δέκα εργάσιμες μέρες.
2. Η άδεια απουσίας εγκρίνεται από το Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό λειτουργό, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού. Ο Διευθυντής του σχολείου δικαιούται να παραχωρεί άδεια απουσίας μιας ημέρας, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες γιο κάθε σχολικό έτος.
3. Επειδή είναι αδύνατο να αναφερθούν όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί λειτουργοί ζητούν άδεια απουσίας για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, αναφέρονται εκείνες που παρουσιάζονται πιο συχνά και η υφιστάμενη πολιτική/πρακτική στην παραχώρηση τους. Νοείται ότι σι όλες τις περιπτώσεις που εγκρίνεται άδεια από την αρμόδια αρχή, η άδεια παραχωρείται νοουμένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι 12 εργάσιμες μέρες.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
α) Λόγοι υγείας μέλoυς  της οικογένειας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές νοουμένου ότι η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι απαραίτητη η παρουσία/συνοδεία του εκπαιδευτικού. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω παραχώρηση περιλαμβάνει και την άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες για άρρενες εκπαιδευτικούς σε περίπτωση τοκετού παιδιού τους.
β) Συνοδεία τέκνων στο εξωτερικό νια σκοπούς σπουδών
Ο Διευθυντής του σχολείου μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για παραχώρηση άδειας για συνέντευξη για εξασφάλιση θέσης ή για εγγραφή κα; εγκατάσταση πρωτοετούς φοιτητή μέχρι τρεις (3) ημέρες ή μέχρι πέντε (5) ημέρες αν πρόκειται για σπουδές σε πολύ μακρινές χώρες (π.χ. Αμερική, Αυστραλία) με πλήρη δικαιολογητικά και νοουμένου ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου Τονίζεται ότι κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου οι Διευθυντές πρέπει να εξετάζουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις πριν προωθήσουν οποιαδήποτε τέτοια εισήγηση και να προωθούν μόνο εκείνες που τεκμηριωμένα μπορούν να χαρακτηριστούν ως «εξαιρετικές περιπτώσεις».
Για συνοδεία ανάπηρου τέκνου στο εξωτερικό για τους πιο πάνω σκοπούς παραχωρείται άδεια μέχρι τρεις (3) ημέρες ή μέχρι πέντε (5) ημέρες, ανάλογα, χωρίς να εμπίπτει στους πιο πάνω περιορισμούς.
γ) Τελετή αποφοίτησης
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι τρεις (3) μέρες ή μέχρι πέντε (5) μέρες αν πρόκειται για μακρινές χώρες για να παραστούν στην τελετή αποφοίτησης τέκνων ή των ιδίων, πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
α} Τέλεση γάμου
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές για τρεις εργάσιμες μέρες,
β) Μετάβαση στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές, νοουμένου ότι η αίτηση, συνοδεύεται από σχετική ιατρική βεβαίωση και θα προσκομιστούν ιατρικά πιστοποιητικά από το εξωτερικό κατά την επιστροφή.
γ) Συμμετοχή σε πανεπιστημιακές εξετάσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι (3) εργάσιμες μέρες για εξέταση προς απόκτηση δεύτερου πτυχίου νοουμένου ότι οι σπουδές έχουν σχέση με την εκπαίδευση και για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου νοουμένου επίσης ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν σχέση με την εκπαίδευση (εξαιρείται το πιστοποιητικό παρακολούθησης).
δ) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια στην Κύπρο ή το εξωτερικό
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές νοουμένου ότι η αίτηση συνοδεύεται από σχετική σύσταση του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα π.χ. Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών κτλ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις n αρμόδια αρχή συνεκτιμά την ποιότητα ενός συνεδρίου ή σεμιναρίου και το πραγματικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού όπως και το εκπαιδευτικό όφελος και υπό τη δέσμευση ότι ο εκπαιδευτικός θα ενημερώσει με την επιστροφή του τους συναδέλφους του για τις εργασίες και τα πορίσματα του συνεδρίου/σεμιναρίου που παρακολούθησε.
ε) Καλλιτεχνικές. πνευματικές και άλλες εκδηλώσεις
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές όταν είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλου επίσημου φορέα ή πρόκειται για μεγάλης σημασίας εκδηλώσεις (Πανελλήνιες ή πολυεθνικές με συμμετοχή 4 τουλάχιστον χωρών). Νοείται ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή από μέρους των οργανωτών ή των εκπροσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την παραχώρηση άδειας για ιδιωτική μερική απασχόληση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση, ως προϋπόθεση για εξέταση αίτησης για άδεια απουσίας για τη συμμετοχή τους.
στ) Αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό
Παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές σε αθλητές που συμμετέχουν, προπονητές και εφόρους που συνοδεύουν εθνικές ομάδες της Κύπρου σε διεθνείς αγώνες και σε διαιτητές/παρατηρητές, αθλητές-προπονητές και εφόρους-συνοδούς ομάδων που συμμετέχουν σε επίσημους διεθνείς αγώνες. Νοείται ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή από μέρους των οργανωτών ή των εκπροσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την παραχώρηση άδειας νια ιδιωτική μερική απασχόληση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση, ως προϋπόθεση για εξέταση αίτησης για άδεια απουσίας για τη συμμετοχή τους.
4. Επειδή είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν με πολυήμερες άδειες, με συνέπεια να επιβαρύνεται το δημόσιο με πρόσθετες δαπάνες, η παραχώρηση τέτοιων αδειών 6α γίνεται με πολλή φειδώ. Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να συστήνουν ή όχι την παραχώρηση άδειας απουσίας παραθέτοντας τους λόγους στο ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης για άδεια απουσίας και να παραχωρούν τις δύο μονοήμερες άδειες απουσίας πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές μόνο αν τούτο είναι απόλυτα αναγκαίο. Νοείται ότι θα πρέπει να μην υπάρχει, όταν δίδονται μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες άδειες, απώλεια διδακτικού χρόνου.
5. Η εγκύκλιος με τα ίδια στοιχεία και ημερομηνία 15/05/2009 ακυρώνεται.