Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:

 1.1 Έντυπο ΕΕΥ11 – Αίτηση μετάθεσης 
 1.2 Έντυπο ΕΕΥ12 – Αίτηση μη μετάθεσης. 
Αίτηση Μετάθεσης / Μη Μετάθεσης για Ειδικούς Λόγους

Ολόκληρη Ανακοίνωση της ΕΕΥ

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από τις 21 Ιανουαρίου 2014, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.