Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2014, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2014, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί
κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2013 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2014.

Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη

Πίνακες Διοριστέων :
Δασκάλων

Νηπιαγωγών

Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής Γυμναστικής)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εκπαιδευτικής Ακουολογίας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εργοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Κωφών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Λογοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Μουσικοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Τύφλών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Φυσιοθεραπείας)

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες (Όλες οι ειδικότητες)